top of page

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATUPPDRAG

1. Tillämpningsområde

Dessa villkor skall äga tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och advokaten, dennes biträden och Nerle Jonsson Lindeblad Advokatbyrå AB (i det följande gemensamt benämnda ”Nerle Jonsson Lindeblad”), å andra sidan. Villkoren skall, såvitt avser punkterna 5 och 6 nedan, även äga tillämpning i fall där sådan person fullgör uppdrag såsom styrelseledamot, revisor eller skiljeman.

2. Förhållande till god advokatsed m.m.

Dessa villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

Nerle Jonsson Lindeblad skall äga rätt att debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp á conto. Fakturering sker månadsvis om inget annat överenskommits. Vidare skall Nerle Jonsson Lindeblad äga rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.

 

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode förbehåller vi oss rätten att fakturera klienten resterande del.

 

Vi debiterar och bokför allt nedlagt arbete. Exempel på arbete kan vara kontakter (t.ex. e-mail eller telefonsamtal) med er, era ombud, myndigheter, banker, domstol m.m. Minsta tid som debiteras per åtgärd är 15 minuter.

 

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta med 1 % per månad. Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr.Vid utebliven betalning äger Nerle Jonsson Lindeblad rätt att avbryta klientens uppdrag.

4. Klagomål

För det fall missnöje föreligger med anledning av uppdragets utförande eller debiteringen av Nerle Jonsson Lindeblads tjänster bör i första hand kontakt tas med ärendets handläggare. I andra hand med ansvarig delägare, och om missnöje härefter kvarstår finns möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:


Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

5. Ansvarsbegränsning

Nerle Jonsson Lindeblad ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Nerle Jonsson Lindeblad genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och endast med de begränsningar som följer av detta avtal. Sålunda skall ansvaret vara begränsat till direkt skada och, i beloppshänseende, till två miljoner (2 000 000) kr.

6. Tillämplig lag

Uppdragsavtalet regleras av svensk lag.

7. Tvister

Tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till avgörande av Malmö tingsrätt, som slutligt skall pröva tvisten.

NJLA - Den effektiva och 

omtänksamma advokatbyrån

Vi är en oberoende advokatbyrå som huvudsakligen arbetar med familjerätt, affärsjuridik och straffrätt. Ägarfrågor är en av våra specialiteter och många av våra klienter är därför entreprenörer och deras familjer. En del av våra klienter bor utanför Sverige och tack vare ett internationellt nätverk kan vi agera snabbt och effektivt också i andra länder.

 

Du kan alltid vara trygg med att du får rätt jurist för ditt ärende, att vi jobbar effektivt och målmedvetet och hittar den bästa och mest långsiktiga lösningen. Dessutom är vi ärliga – för att kunna ge dig en korrekt och realistisk bedömning av situationen och möjligheterna.

Välkommen till NJLA – din advokatbyrå!

Helsingborg

Drottninggatan 62

252 21 Helsingborg

Tel: 042 13 69 00

Fax: 042 13 69 50

E-post: info@njla.se

Öppettider:

Måndag-Fredag: Kl. 08.00-17.00

Lunchstängt: Kl. 12.00-13.00

Allmänna villkor

Landskrona

 

Föreningsgatan217

261 51 Landskrona

Tel: 0418 19 100

E-post: info@njla.se

Öppettider:

Måndag-Fredag: Kl. 08.00-17.00

 

Lunchstängt: Kl. 12.00-13.00

Integritetspolicy

Kontakta oss

bottom of page