top of page

Behandling av personuppgifter

- INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (2016/679/EG)

Nerle Jonsson Lindeblad Advokatbyrå AB (i det följande gemensamt benämnda ”Nerle Jonsson Lindeblad” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

För vår verksamhet gäller våra Allmänna villkor som finns publicerade på vår hemsida, www.njla.se. I den mån fråga ej behandlas i denna policy ska vad som anges i Allmänna villkor tillämpas.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av fullgörande av det avtal om juridiska tjänster som vi ingår med dig.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kan även komma att behandla personuppgifter om anställda hos leverantörer och andra företag vi samarbetar med för den löpande administrationen av vår verksamhet och vårt kontor. Sådana personuppgifter behandlas för att ha möjlighet att kontakta representanter för företaget under fullgörande av avtalet.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan ad- vokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättighe- ter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

När vi mottar e-post går vi igenom dessa för att bedöma om dessa utgör del i vårt uppdrag, ett potentiellt nytt uppdrag eller avser vår administration. E-postadresser liksom text eller bilder i e-posten kan utgöra personuppgifter hänförliga till avsändaren eller en tredje person. Mottagande, bedömning och lagring av e-posten sker med stöd av vårt berättigade intresse fram till att vi slutfört vår bedömning om huruvida e-posten har sådan koppling till vårt uppdrag eller vår administration att någon av ovan grunder är tillämpliga. Skulle vi i vår bedömning finna att innehållet i e-posten inte är relevant för vår verksamhet kommer e-posten och samtliga personuppgifter däri att raderas.

För vår e-posthantering använder vi tillförlitliga och säkra tredjepartstjänster, vilka är underställda sträng sekretess. Detta innebär att personuppgifter som skickas till oss per e-post överförs till dessa leverantörer. Vi uppmanar samtliga som skickar e-post till oss att löpande överväga om e-post är en tillräckligt säker kommu- nikationsmetod för överföringen av den typ av information som e-posten innehåller, innan e-posten skickas. Så snart vi har mottagit e-posten vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att skydda e-posten och dess innehåll.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Nerle Jonsson Lindeblad enligt Vägle- dande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om tre år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@njla.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Nerle Jonsson Lindeblad Advokatbyrå AB

Org. Nr: 556927-7212, Drottninggatan 62, 252 21 Helsingborg

Tel: 042 13 69 00, Fax: 042 13 69 50

www.njla.se

info@njla.se

Policys ikraftträdande: 25 maj 2018

Denna policy uppdaterades senast den 23 maj 2018

NJLA - Den effektiva och 

omtänksamma advokatbyrån

Vi är en oberoende advokatbyrå som huvudsakligen arbetar med familjerätt, affärsjuridik och straffrätt. Ägarfrågor är en av våra specialiteter och många av våra klienter är därför entreprenörer och deras familjer. En del av våra klienter bor utanför Sverige och tack vare ett internationellt nätverk kan vi agera snabbt och effektivt också i andra länder.

 

Du kan alltid vara trygg med att du får rätt jurist för ditt ärende, att vi jobbar effektivt och målmedvetet och hittar den bästa och mest långsiktiga lösningen. Dessutom är vi ärliga – för att kunna ge dig en korrekt och realistisk bedömning av situationen och möjligheterna.

Välkommen till NJLA – din advokatbyrå!

Helsingborg

Drottninggatan 62

252 21 Helsingborg

Tel: 042 13 69 00

Fax: 042 13 69 50

E-post: info@njla.se

Öppettider:

Måndag-Fredag: Kl. 08.00-17.00

Lunchstängt: Kl. 12.00-13.00

Allmänna villkor

Landskrona

 

Föreningsgatan217

261 51 Landskrona

Tel: 0418 19 100

E-post: info@njla.se

Öppettider:

Måndag-Fredag: Kl. 08.00-17.00

 

Lunchstängt: Kl. 12.00-13.00

Integritetspolicy

Kontakta oss

bottom of page