Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

FAMILJERÄTT

ÄKTENSKAPSSKILLNAD

Ansökan om äktenskapsskillnad kan ges in antingen gemensamt av makarna eller av en av dem. Äktenskapsskilland skall föregås av betänketid om makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makes vårdnad eller om någon av makarna begär det. Vi kan bistå Dig med juridisk expertis i frågor som anknyter till äktenskapsskillnaden såsom vårdnad om barn, underhållsbidrag och bodelning.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Äktenskapsförord är ett avtal som gör det möjligt för makar eller blivande makar att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Att egendomen är enskild innebär att den skall undantas från bodelning om makarna skiljer sig eller en av makarna dör. Det är klokt att anlita en av våra erfarna advokater för att få ett juridiskt korrekt äktenskapsförord utformat efter Era specifika behov. 

UNDERHÅLLSBIDRAG

Underhållsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som den förälder som inte har barnet boende hos dig ska betala boendeföräldern. Underhållsbidragets storlek beror på vilka behov barnet har och hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Om föräldrarna inte själva kommer överens om underhållsbidrag i avtal kan domstol på yrkande av någon av föräldrana fastställa bidraget i dom. När du anlitar oss som ombud hjälper vi Dig att få det underhållsbidrag som Du är berättigad till.

VÅRDNADS-, BOENDE- & UMGÄNGESTVISTER

Tvister om vårdnad, boende och umgänge är rättsliga processer där Du som förälder exempelvis kan ansöka om ensam vårdnad om Ditt barn, att barnet skall vara stadigvarande boende hos Dig eller att barnet skall ha rätt till umgänge med Dig i viss utsträckning. När du anlitar oss som ombud för vi Din talan i ärendet med målsättningen att  få det bästa utfallet för Dig och Ditt barn. 

 

 

 

 

 

 

 

BODELNING

Bodelning är en fördelning av tillgångar mellan makar eller sambor som skiljs åt på grund av äktenskapsskillnad eller dödsfall. Bodelning kan även göras under pågående äktenskap. Om makar/sambor inte är överens om hur tillgångarna skall fördelas kan på ansökan av båda eller en av parterna en bodelningsförättare utses av tingsrätten. Bodelningsförättaren har till uppgift att genomföra bodelning mellan parterna. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförättare samt biträder klienter i bodelningstvister.

SAMÄGANDERÄTTSAVTAL 

Två eller flera personer som äger något tillsammans kan teckna ett samäganderättsavtal. I avtalet kan samägarna bestämma hur egendomen ska förvaltas, avkastning av egendomen fördelas och vad som skall hända om en av personerna vill välja sin andel. På så sätt kan framtida tvister undvikas. Låt en av våra erfarna advokater utforma ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal utformat efter Era specifika önskemål.

SAMBOAVTAL 

Samboavtal gör det möjligt för sambor att komma överens om hur tillgångar skall fördelas vid en eventuell separation eller vid ett dödsfall. Vid sambodelning skall normalt bodelning ske av bostad och bohad som anskaffats för gemensamt bruk. Genom samboavtal kan samor sätta samolagens regler ur spel. Det är klok att anlita en advokat för att få ett samoavtal utformat efter Era specifika behov som är förenligt med gällande rätt.

RÄTTEGÅNGSBITRÄDE/GOD MAN I FÖRVALTARSKAPSÄRENDEN

Förvaltarskap kan anordnas för en enskild som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltarskapet kan vara mer eller mindre omfattande beroende på den enskildes behov i varje särskilt fall. Om Du önskar få till stånd en ändring i förvaltarskapet eller vill begära att förvaltarskapet skall upphöra kan vi i egenskap av rättegångsbiträde/god man föra Din talan i saken.