Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

ARVS- OCH GÅVORÄTT

BOUPPTECKNING

Ett dödsbo förvaltas gemensamt av de personer som är delägare i dödsboet. Efter dödsfall skall normalt en bouppteckning förättas. En bouppteckning innehåller uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder, vilka som är dödsbodelägare m.m. Bouppteckningen skall registreras hos Skatteverket, I vissa undantagsfall behövs ej boupptecknng. För att en bouppteckning skall registreras måste flera formella krav vara uppfyllda. Det är därför klokt att anlita en av våra erfarna jurister för att vägleda Dig i processen. 

BOUTREDNING

Om dödsbodelägarna blir oense om hur ett dödsbo skall förvaltas och skiftas kan de ansöka om att tingsrätten skall utse en boutredningsman för dödsboet. Boutredningsmannen skall förvalta, avveckla och skifta dödsboet. Vi åtar oss uppdrag som boutredninsman, skiftesman eller som obud för dödsbodelägare i tvister som rör dödsbo. 

TESTAMENTE

Ett dödsbo förvaltas gemensamt. I testamnte kan Du förordna om vad som skall ske med Din kvarlåterskap efter Ditt frånfälle. Det är viktigt att testamentet är så tydligt utformat att det inte råder någon tvekan om vad som är Din avsikt. Det finns en rad arvrättsliga bestämmelser att förhålla sig till vid testamentesskrivning varför det är en god idé att anlita juridisk expertis. Låt en av våra juriser utforma ett juridiskt korrekt testamente som svarar mot Dina specifika önskemål.

GÅVA

En gåva ska överlämnas frivilligt och föregås av en tydlig gåvoavsikt. Om Du önskar ge bort en gåva av större värde kan det vara en god idé att upprätta ett gåvobrev. Om Du ska ge bort fast egendom finns det ett krav på att upprätta gåvobrev för att gåvan ska vara giltig och gåvomottagaren sedermera ska kunna ansöka om lagfart till fastigheten. Om en gåva skall villkoras av att den skall vara mottagarens enskilda egendom är det bra att upprätta gåvobrev för att säkerhetställa att gåvan blir mottagarens enskilda. Låt en av våra skickliga jurister utforma ett juridiskt korrekt gåvobrev som svarar mot Dina specifika önskemål.