Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

AFFÄRSJURIDIK

Oavsett om Du driver ett större eller mindre företag uppstår ofta ett behov av kontinuerlig rådgivning inom legala områden som berör verksamheten. Det kan röra sig om rådgivning i samband med affärstvister, verksamhetsöverlåtelser, styrelseuppdrag eller generationsskifter.

Nerle Jonsson Lindeblad har specialkompentens inom bl.a. tvistelösning, associationsrätt och börsrätt. Advokatbolaget driver ett stort antal processer i allmän domstol och skiljedomstol samt har bistått klienter i såväl mindre som större affärsöverlåtelser.

 

Vi hjälper Dig med:

- Kommersiella tvister

- Köp och försäljning av verksamheter

- Styrelseuppdrag

- Anställningsavtal

- Uppsägningar

- Återförsäljaravtal

- Underleverantörsavtal

- Industrins standardavtal m.m.

BOENDET

Ett bostadsköp är ofta en familjs största enskilda investering. Ett stort beslut som inte får gå fel. Under det senaste decenniet har antalet ombildningar medfört att bostadsrättsformen tagit allt större andelar av bostadsmarknaden, vilket ställer höga krav på såväl styrelser som medlemmar. Vi bistår bostadsrättsföreningar med de juridiska aspekterna som lätt kan bli jobbiga och framförallt kostsamma om de inte har hanterats på rätt sätt.

Styrelsen i en bostadsrättsförening ställs ibland inför en rad knepiga frågeställningar. Det finns gott om fällor som bör undvikas. Vad har egentligen styrelsen för ansvar? Vad ska styrelsen göra när den slarviga medlemmen inte betalt avgiften? Hur går man tillväga gällande tvister med leverantörer? Kan styrelsen göra något åt att den ekonomiska planen vid ombildandet var fullständigt missvisande Vad måste föreningen förbereda sig på vid kraftiga avgiftshöjningar?

Dessa liknande frågor är en del av vår vardag på Nerle Jonsson Lindeblad. Vår gedigna erfarenhet och kunskap, vår lokala närvaro och kännedom om Helsingborg gör oss till en pålitlig partner till Er förening. Vi arbetar i förebyggande syfte och hjälper styrelsen att undvika fällorna.

 

VI HJÄLPER BOSTADSRÄTTSSTYRELSER MED FÖLJANDE:

Styrelseansvar

Vi reder ut begreppen om vad som är styrelsen ansvar och inte. Vi bistår även vid granskning av en tidigare styrelses anlägenheter ifall en konflikt mellan den nya och den gamla styrelsen skulle uppstå.

Beslut om att anta nya medlemmar

När har styrelsen rätt att neka medlemskap? Vad kan ett nekande innebära för styrelsen och föreningen?

Fel i fastighet

Är fasigheten inte i det skick som föreningen kunnat förvänta sig vid köpet?

Tvister med leverantörer

Exempelvis vid ombyggnationer och renoveringar. Vad händer när leverantören under pågående arbete går i konkurs?

Frågor som uppkommer efter ombildning

Hur upprättar man till exempel ett hyresavtal för lokaler och andra hyresgäster?

Förverkande

Många föreningar har varit med om att en medlem slarvat med avgiften eller orsakat störingar i boendet. Boendet är ett särskilt skyddat intresse för den enskilda individen. Att vidta åtgärder mot en medlem är därför en hårfin balansgång. När har styrelsen rätt att förverka en medlems boende? Vi hjälper Er att reda ut begreppen.

Ekonomiska frågor

En rationell förvaltning och solid ekonomi är en god förutsättning för en väl fungerande förening. Vet styrelsen till exempel hur man bör agera om finanserna tryter? Vi ser till att Er styrelse undgår de ekonomiska fällorna orsakande av bristande ekonomisk planering. Med andra ord hjälper vi Er undvika missnöje bland föreningens medlemmar.

Vi bistår även enskilda medlemmar i frågor som rör köp och försäljning.

Kontakta oss så berättar vi mer!